Журнал «Вода: гігієна та екологія»

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

1. Стаття повинна супроводжуватися офіційним направленням закладу, в якому виконана робота, експертним висновком  про можливість опублікування, бути підписана керівником установи та завірена печаткою, на останній сторінці – власноручні підписи авторів рукопису. Повні імена авторів, академічні звання, посади, адреса, телефон, факс, е-mail повинні бути представлені на окремій сторінці.

2. Рукопис може бути написаний українською, російською або англійською мовою та подається у двох примірниках.

3. Об’єм оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, резюме, літературу, не повинен перевищувати 15 сторінок; огляду літератури, лекції – 20 сторінок, короткого повідомлення, рецензії – 5 сторінок; інших матеріалів (історичні дати, ювілеї) – 2-3 сторінки.

4. Рукопис друкується через 1,5 інтервали, з шириною полів зліва, зверху, знизу і справа — 2 см, шрифт Тimes New Roman, кегль 14.

5. До друку у виданні приймаються лише статті, які мають такі необхідні елементи: Індекс УДК (універсальний десятковий класифікатор); Ініціали, прізвище автора(ів); Назва роботи прописними буквами напівжирним шрифтом; Повна назва закладу, де виконана робота; Місто, країна, якщо вони не входять до назви закладу;

“Вступ” повинен містити постановку проблеми у загальному вигляді та її звязок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розвязання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання  цілей статті (постановка завдання);“Матеріали і методи” вміщують характеристику об’єкту дослідження, методику дослідження, методи статистичної обробки отриманих даних; “Результати та їх обговорення” висвітлюють отримані дані, їх наукову і практичну значущість; “Висновки” відображають тільки доведену в роботі інформацію; “Перспективи подальших досліджень” у даному напрямку; “Література” включає список усіх джерел, на які є посилання в тексті.

Резюме українською мовою, російською мовою, англійською мовою, ключові слова.

6. Усі фізичні величини та одиниці слід наводити в міжнародних одиницях (SI).

7. Стаття може містити діаграми, графіки, таблиці та фотографії (не більше 5), які не повинні бути перевантажені текстовими позначеннями. Номери таблиць пишуться зверху справа над назвою таблиць. Номер та назва рисунка ставиться внизу під рисунком. Графічний матеріал не повинен дублювати матеріал таблиць. Не допускаються скорочення в назвах таблиць та рисунків. У підписах до мікрофотографій вказуються збільшення (окуляр, об’єктив), метод фарбування.

8. Список цитованої літератури складається переважно (не менше двох третин) праць останніх 5 років: в оригінальних статтях – 5-15 джерел, в оглядах – не більше 50. У тексті дається посилання на порядковий номер (в квадратних дужках). Список літератури оформляється у відповідності з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, скорочення слів і словосполучень – у відповідності з ДСТУ 3582-97 і ГОСТ 7.12-93. Відповідальність за точність бібліографії несе автор.

9. У розширеному резюме  необхідно вказати ініціали та прізвища авторів, назву статті, чітко зазначити мету, об’єкт і методи дослідження, загальні результати та основні висновки. Після резюме подаються ключові слова (до 5-7 слів або словосполучень) у називному відмінку.

10. Електронний рукопис, записаний у форматі RTF або DОС (Microsoft Word), подається електронноюпоштою.

Відповідальність за вірогідність інформації та оригінальність поданих матеріалів покладається на авторів. У процесі редагування робіт редакція зберігає за собою право змінювати стиль, але не зміст. Роботи, оформлені без дотримання вимог редакції, не реєструються. Рукописи, не прийняті до друку, авторам не повертаються. Висловлені авторами думки можуть не збігатися з позицією редакції. У першу чергу друкуються роботи передплатників журналу.

Статті надсилати за адресою: 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 92. Журнал «Вода: гігієна та екологія» тел. (048) 794-85-76, Єфременко Наталія Іванівна Е-mаіl: nymba@mail.ru

Науковий редактор Мокієнко Андрій Вікторович (048 7840213) Моб. 066-1212191, 063-5925821, 097-5572750 gigienakurort@gmail.com:  gigiena@kurort.odessa.net  mokienko56@mail.ru  (дом)

 

EnglishRussianUkrainian